האתר Leelot לילוט – מרחוב שלמה המלך תל אביב (להלן: "האתר").

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו בתקנון.

"שימוש" הינו ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר.

על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

ויתור והגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והאתר, מנהליו ומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והאתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי בכל צורה שהיא לשירותי צד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר.

האתר דוחה כל אחריות המוטלת עליו במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי (כדוגמת לוח המכירות) תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של האתר המשמש לשירותי דיוור ישיר. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר.

כל גולש יהיה רשאי לבקש בכתב מהחברה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לצדדים שלישיים. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

מדיניות ניהול מודעות באתר

החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

תשלום

תשלום באתר דרך כרטיס אשראי/ PAYPAL / BIT

אופן השימוש של החברה במידע

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר.

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך – יישמר במאגר הנתונים של האתר. האתר מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

שימוש אפשרי הינו

קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.

מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות של האתר.

משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.

בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת האתר וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

העברת מידע למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים

במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות המתפרסמות באתר ופרטי מפרסמי מודעות באתר (כולל מידע מזהה כדוגמת שם וטלפון) למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת, כי אישור גולש באתר את תנאי תקנון השימוש מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה לגולש / מפרסם טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה כהגדרתה לעיל עקב כך.

מדיניות הגבלת גיל

ביצוע הזמנות על ידי משתמשת שהיא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמשת קטינה.

מדיניות ניהול פרסומות באתר

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה – "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר

האתר רשאי לעשות שימוש להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך) ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ "קוקי" ייחודי בדפדפן שלך

האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי נהליו ולשיקול דעתו הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק של האתר, ולא תהיה עליו כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי האתר עשוי עשוי למקם את הפרסומות בתוך שטח המודעות, בלא שהדבר יזכה את בעלי הפריטים באתר תגמול כלשהו.

איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות "COOKIES"

האתר ייתכן וייצר קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם הוא אוסף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב.

המידע הנאסף משמש את האתר לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבל על עצמו האתר במסגרת תקנון השימוש.

בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

אבטחת מידע

האתר מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת מחשביו ככל שהוא נוגע להפעלת האתר, במערכות מתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, האתר אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

האתר הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי.

במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצוב גרפי, מבנה, מרכיביו הצורניים, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב

האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום של תמונה או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת.

השימוש באתר ופרסום מודעות

למרות שהאתר עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו – לרבות לוח ו/או ארון וירטואלי – עומד לרשות ציבור המשתמשים כמו שהוא.

מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר ו/או האתר ו/או תקננו הינו בלשון נקבה או זכר אולם מתייחס תמיד גם למין השני.

השימוש באתר – על כל מגוון שירותיו – הינו על אחריותך בלבד.

השימוש באתר הינו בשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו לרבות אך לא רק למכר פריטים משומשים ו/או פרטי מעצבים וכיוצב' באלה ואין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, אלה החליט האתר לעשות כן.

הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:

שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.

שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל הודעה ו/או מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעת האתר דבר ההפרה.

אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד האתר בהקשר זה.

ביטול עסקאות והחזרות

קונה באתר רשאי לבטל את עסקת המכר מכל סיבה שהיא וזאת עד ל-5 ימי עבודה מיום קבלת המוצר שנמכר לו ובתנאי שלא נערך כל שינוי ו/או הרעה במצבו של המוצר לאחר קבלתו בכפוף לתשלום מלא של הלקוח עבור עליות שילוח. יובהר כי הכספים יוחזרו רק לאחר קבלת המוצר ובדקתו ולא יאוחר מ-30 ימים מיום קבלתו במשרדי האתר.

החזרה לחנות תתבצע בתיאום מראש או במשלוח דואר רשום בהודעה בכתב על ההחזרה

אספקה ומשלוחים

אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. המפעילה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימי עסקים (למעט כאשר מדבר במשלוח לאזורים המוגדרים כמרוחקים בהם המשלוח יימסר תוך 7 ימי עסקים). בזמן סייל ובחגים משלוח עד הבית עלול לקחת עד 7 ימי עסקים. במידה שהמזמינה מבטלת את המשלוח לאחר יציאתו לחברת השליחויות ו/או המזמינה מסרבת לקבל את המשלוח מחברת השליחויות, המזמינה תיאלץ לשאת בתשלום בסך 50 ש"ח עבור השליחות.
משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל (עד 14 ימי עסקים). עם זאת, יובהר, כי ככל שזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהיה כל טענה למזמינה כלפי המפעילה בעניין.
במשלוחים באמצעות נקודת איסוף יגיעו ליעדם בתוך 5 ימי עסקים. ייתכן שינוי מיקום עקב עומס/החלטת חברת השליחויות בלבד. במידה שנקודת האיסוף נסגרה המשלוח יועבר לנקודה הקרובה לה ביותר באזור הנבחר.
במידה שכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחויות אינה מגיעה, ההזמנה תשלח למזמינה באמצעות דואר רשום.
המפעילה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך תעמוד לרשות המזמינה על מנת לנסות לפתור כל בעיה.
האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת השליחויות. המפעילה רשאית – אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת המפעילה לספקה.
בהזמנות עם שליח – השליח או חברת המשלוחים יתאמו מסירה ללקוח, אם הלקוח יבקש שהחבילה תושאר לו במקום המוסכם עליו, כגון ארון חשמל, מחוץ לדלת ביתו , החברה לא תישא באחריות על אובדן או גנבת החבילה.
מועדי האספקה המפורטים בתקנון זה אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
במקרה של משלוח שהוחזר למפעילה מהדואר או לא נאסף ממשרדי המפעילה בבחירת אופציית איסוף עצמי – היות שהמזמינה לא אספה אותו מהסניף, המפעילה תשלח אותו אל המזמינה שנית (בתאום מראש), ובתוספת דמי משלוח בסך 15 ש"ח.
במידה שלא נדרשה חבילה בדואר רשום, תינתן האפשרות לזיכוי כספי תוך 30 יום מרגע הגעת החבילה חזרה למשרדי המפעילה בקיזוז דמי המשלוח.
במידה שהמזמינה לא הודיעה למפעילה תוך 30 ימים מההודעה שנשלחה למזמינה אם לשלוח אליה את המוצר או לבטל את ההתקשרות כאמור לעיל או במידה שהמזמינה לא הגיעה לאסוף את המוצר שנשלח אליה גם בפעם השנייה, אזי המזמינה תיחשב כמי שקיבלה את המוצר ושהמוצר נמסר לה בפועל. במקרה זה המפעילה לא מחויבת להמשיך להחזיק את המוצר לתקופה העולה על 30 ימים. במקרה בו המפעילה בחרה להמשיך ולשמור את המוצר למזמינה לתקופה לפי שיקול דעתה, היא תהיה רשאית לגבות מהמזמינה דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר המוצר וכן להחליט בכל שלב על הפסקת שמירת המוצר.
עלויות משלוח

דואר רשום לסניף הקרוב לבית המזמינה בהזמנה מעל 199 ש"ח (לכל חלקי הארץ) – חינם.

דואר רשום לסניף הדואר הקרוב לבית המזמינה בהזמנה מתחת ל-199 ש"ח – 15 ש"ח.

שליח עד הבית (עד 5 ימי עסקים) בהזמנה מעל 299 ש"ח (לכל חלקי הארץ) – חינם

משלוח אקספרס (תוך יום עסקים אחד) באמצעות חברת גט טקסי (רק בתל אביב) – 35 ש"ח

איסוף עצמי (מרחוב שלמה המלך 35, תל אביב) – חינם, בתיאום מראש בלבד

הפעלתו השוטפת של האתר

האתר רשאי בכל עת לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו.

הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

לקוחות

למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של ו/או בקשר ישיר או עקיף לעסק כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד האתר.

האתר רשאי בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיו.

ידוע ומוסכם על הלקוח, כי האתר יהא רשאי להסיר זמנית את תוכן פרסום האמצעי פרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, האתר יהא רשאי להסיר לאלתר כל תוכן במידה וימצא, כי התוכן לא מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד האתר בגין האמור.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.